Deli Güz Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünden Doğa Yürüyüşü

Deli Güz Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünden Doğa Yürüyüşü

KADİRLİ DEMİR SPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

KADİRLİ DEMİR SPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

SUMBAS’TA KAZA 1 YARALI

SUMBAS’TA KAZA 1 YARALI

TEŞEKKÜRLER OSMANİYEM!!!

TEŞEKKÜRLER OSMANİYEM!!!

Muhtar Öksüz’den bayram mesajı

Muhtar Öksüz’den bayram mesajı

BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER VE DİĞER YASAKLAR
    • 5 Şubat 2021 - 06:53:50


BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER VE DİĞER YASAKLAR

Osmaniye’de basın açıklaması yapılamayacak yerler hakkında açıklama yapıldı.

Madde 1-Bu karar; ilimizde gerçek kişiler, tüzel kişiler ve platform benzeri tüzel kişilerden müteşekkil oluşumlarca, kamuoyu yaratmak veya protesto etmek amacıyla yapılacak olan basın açıklaması, stant kurulması, eğlence, konser vb. etkinlik düzenlenmesi, ses yayın aracı ile anons yapılması, kamuya açık alanlarda ateş yakılması vb. faaliyetlerin kamu düzeni, kamu güvenliği, başkalarının hak ve hürriyetleri, genel sağlık, genel ahlak ve suç işlenmesinin önlenmesi açısından, yasalarda genel çerçevesi ortaya koyulmakla birlikte il yönetimince düzenlenmesine ihtiyaç duyulan hususları 2012/64 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, ilimiz hudutları içerisinde düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2-Bu karar; Osmaniye il sınırları içerisinde kamuya açık alanlarda; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu dışında değerlendirilen kamuoyu yaratma ve protestoda bulunma ve eğlenceler sırasında; düzenleyici, katılımcı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3-Anayasanın 25, 26 ve 34’üncü Maddeleri, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2012/64 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4-Mevzuatımızda tanımlanmayan ancak bu kararda yer alan bazı kavramlar vatandaşlarımızca daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki şekilde tanımlara yer verilmiştir.

Toplantı: Belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer toplantılarıdır.

Gösteri yürüyüşü: Belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kanun çerçevesinde düzenlenen yürüyüşlerdir.

Bildiri: Propaganda yapmak, bir duyuruda bulunmak amacıyla, genellikle A4 kâğıdı büyüklüğünde hazırlanan ve halka dağıtılan kısa metinlerdir.

Afiş: Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, genellikle duvarlara yapıştırılan resimli ilan.

Pullama: Küçük boyutlardaki kâğıtları duvarlara, cama, taşa, toprağa ve ağaçlara yapıştırma işlemine pullama denilir.

Trikleme: Küçük kâğıtlara yazılmış sloganların bulunduğu kâğıtların dağıtılmasıdır.

Kuşlama: Kısa metin ve sloganların yazılı bulunduğu küçük kâğıtların sokaklara ve caddelere saçılmasına denir.

GENEL ESASLAR

Madde 5-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Anayasanın 25, 26 ve 34’üncü maddeleri ile esasları belirlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti basın açıklamaları şeklinde de kullanılmaktadır. Ancak, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından zaman zaman basın açıklaması adı altında kamu düzenini bozan, kitlesel katılımlarla trafiğin akışını engelleyen, çevre ve gürültü kirliliğine yol açan, gece vakitlerine kadar süren kanuna aykırı eylemlerde bulunulup etkinlikler düzenlendiği görülmektedir.

Bu nedenle İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 02/11/2012 tarihli 2012/64 sayılı genelgesinde;

“Kamuoyu oluşturmak amacıyla; Şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede (en fazla iki saati geçmemek kaydıyla), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilmektedir.

Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz.

Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.

Basın açıklaması öncesi yapılacak çağrılar ile basın açıklamaları esnasında el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamaz, bu amaçla sabit platform kurulamaz.

Sivil toplum kuruluşlarının; yönetim, denetim, genel kurul toplantıları ile üyelerine yönelik kendi tüzüklerine göre yapacakları etkinliklerin dışında halka açık düzenleyecekleri kapalı yer toplantılarında, kamu düzeninin bozulması veya suç işleneceğine dair ciddi emarelerin ortaya çıkması halinde, her defasında yetkili mülki makamın yazılı izni ile ses ve görüntü kaydı yapılabilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER VE DİĞER YASAKLAR

Madde 6-Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlere dair uluslararası sözleşmeler, T.C Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması ve sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları basın açıklamaları, imza kampanyaları, stant açma, konser vb. etkinliklerin hayatın olağan akışını kesintiye uğratmadan demokratik bir ortamda, güvenli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

1-İlimizde düzenlenecek bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin İçişleri Bakanlığının 02/11/2012 tarihli 2012/64 sayılı Genelgesinde belirtilen şartlara aykırı olarak gerçekleştirilmesi,

2-Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile adli ve askeri kurumlar ve müştemilatları içerisinde, bahçesinde ve girişlerinde bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

3-Yukarıda sayılan kurumlar dışında diğer kamu kuruluşlarının giriş, bahçesi ve çıkışlarını engelleyecek şekilde basın açıklaması yapılması ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,

4-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullar ile müştemilatları içerisinde, bahçesinde ve girişlerinde bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

5-İbadethaneler, hastaneler ve sağlık kuruluşları içerisinde, müştemilatında ve bahçesi ile giriş ve çıkışlarında basın açıklaması vb. etkinliklerin düzenlenmesi, (Sağlık çalışanları sendikaları ve görevlilerinin idari izinlerini almaları haricinde Devlet Hastanesi Bahçesi hariç),

6-2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, propaganda, tanıtım ve satış yapmak amacıyla ses yükselten cihazlarla veya ses yayın araçları ile parklarda, cadde ve sokaklarda gezmek suretiyle konuşma yapılması, müzik çalınması ve anons yapılması,

7-Kamuya açık alanlarda valiliğe bildirimde bulunmadan veya bildirimde bulunulmuş olsa bile çevreyi kirleterek, gürültü kirliliği oluşturarak, yaya ve araç trafiğini engelleyecek şekilde imza, tanıtım vb. amaçlarla stant açılması,

8-Her türlü yasal veya yasal olmayan etkinlik, toplantı ve yürüyüşlerde meşale vb. yanmakta olan materyal taşınması,

9-Kamuya açık alanlarda, yollarda, cadde ve sokaklarda açıkta ateş yakılması ve ateş yakmak isteyenlere oto lastiği vb, materyal temin edilmesi veya satılması,

10-Kamuoyu oluşturma, protesto etme veya kutlama yapmak amacıyla, trafiği aksatacak şekilde konvoy yapılması, konvoy esnasında taşkınlık yapılması ve araçların camlarından dışına sarkılması,

11-Ulusal ve yerel spor müsabakaları öncesi, sırası ve sonrasında stadyum ve çevresi haricinde cadde ve sokaklarda toplu veya bireysel olarak bağırılması, toplu şekilde yürüyüş yapılması,

12-Kamuya açık alanlarda veya özel mülkiyete ait olmakla birlikte kullanılmayan arsalar üzerine kamuoyu oluşturma, protesto gösterisi yapmak amacıyla (taziye amacıyla kurulan çadırlar hariç) çadır kurulması,

13-Devlet büyüklerinin ilimize yapacağı ziyaretlerde protesto amaçlı pankart, döviz vb. açılması ve slogan atılması,

14-Duvarlara yazı yazılması, dağıtılan bildirilerin etrafa saçılarak dağıtılması, pullama, trikleme ve kuşlama yapılması,

15-Hayvanları kullanmak suretiyle basın açıklaması, toplantı, protesto gösterisi vb. eylemler yapılması,

16-Kamuoyu oluşturmak veya protesto amacıyla kendini kafese hapsetmek, bir yere zincirlemek, kamuya açık alanlarda çıplak vaziyette dolaşılması,

17-Traktör, iş makinası, kamyon ve diğer araçları kullanarak protesto gösterisi vb. eylemler düzenlenmesi ve düzenlenen bu eylemlere katılma.

CEZAİ İŞLEMLER

Madde 7- Bu karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 66’ıncı maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerince cezalandırılır. Ayrıca basın açıklamaları vb. etkinliklerde sınırları aşarak yasaya aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne dönüşmesi durumunda kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 8-Bu karar Valilik internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Osmaniye sınırları içerisinde tüm tüzel ve gerçek kişiler ile kuruluşlara tebliğ yerine geçer.

Yürürlükten Kaldırılan Karar:

Valiliğimizin 10.08.2004 tarih ve 2004/1 sayılı kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme; Bu kararı Osmaniye Valisi yürütür.

  • UYARI
  • Sistem 2 Farklı Yöntemle IP Numaranızı Kayıt Altına Almaktadır. Yasal Durumlarda Bu Kayıtlar Yetkili Mercilere Tarafımızdan Verilecektir. Lütfen Yorumlarınızı Buna Dikkat Ederek Yazınız.
  • Yorumla

ANKET

Sitemi nasıl buldunuz?

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz